Hvad er OctoSkills?

Målet for entreprenørskabsundervisning er at give elever og studerende færdigheder, viden og holdninger til at agere entreprenørielt.

Med OctoSkills kan du måle elevers udvikling af tiltro til egne entreprenørielle færdigheder og samtidig måle den indflydelse, som forskellige undervisere og forskellige undervisningsformer har på eleven.  

 

OctoSkills giver underviseren følgende fordele:

  • Resultater af test i appen viser hvilken effekt din undervisning har på elevernes tiltro til deres egne entreprenørielle færdigheder.
  • Resultater af test i appen indikerer, hvor der kan gøres en ekstra indsats for at øge bestemte færdigheder.
  • Resultater af test i appen viser dine elevers udvikling af tiltro til egne færdigheder over tid.

 

OctoSkills giver eleven følgende fordele:

  • Resultater af test i appen viser hvilke entreprenørielle færdigheder de har udviklet.
  • Resultater af test i appen viser deres niveau af forskellige færdigheder.
  • Resultater af test i appen gør det muligt for dem at følge deres egen udvikling af færdigheder.

 

Version

OctoSkills 3.0.5 indeholder en ”før-midt-efter” test (hvor eleven tager testen tre gange i undervisningsforløbet/kurset).

 

OctoSkills 3.0.5 indeholder et spørgeskema til underviseren med spørgsmål om undervisningsstil og et spørgeskema til eleven, hvor han eller hun skal evaluere egne entreprenørielle færdigheder.

 

OctoSkills spørgeskemaet er målrettet elever på alle tre uddannelsesniveauer, grundskolen (fra 7 klasse), ungdomsuddannelserne og det videregående uddannelsesniveau. 

 

Entreprenørskabsundervisning har udviklet sig således, at den i dag både betegner undervisningsindhold og forskellige metoder til undervisning og læring. 

Entreprenørskab kan dermed ses som et afgrænset fag, men også som en metode, der kan indlejres i alle fag og på alle uddannelsesniveauer.

 

 

Færdigheder

OctoSkills måler den studerendes opfattelse af egne færdigheder (tiltro til egne evner) på 7 områder: 

 
Håndtere usikkerhed: Evnen til at håndtere usikkerhed og flertydighed
Økonomisk forståelse: Evnen til at forstå finansielle oplysninger og dokumenter 
Kreativitet: Evnen til at finde på nye ideer og løsninger
Planlægning: Evnen til at strukturere opgaver med henblik på at opnå mål
Organisere ressourcer: Evnen til at finde og mobilisere ressourcer med henblik på at opnå mål
Teamwork: Evnen til at deltage aktivt i et teamarbejde og i en fælles indsats for at løse problemer 
Generel tillid til egne entreprenørielle færdigheder: Evnen til at starte en ny virksomhed op

 

 

OctoSkills måler også den studerendes intentioner omkring egen karriere og generelle holdninger til selvstændig virksomhed via spørgsmål baseret på tre områder:  

 

Entreprenørielle holdninger: Generel opfattelse af entreprenørskab som enten positivt eller negativt
Entreprenørielle intentioner: Intentioner om, og villighed til, at forfølge en karriere som selvstændig

Innovativ medarbejder: Intentioner om, og villighed til, at arbejde med innovation og entreprenørielle opgaver i etablerede virksomheder

 

 

Derudover måler OctoSkills den studerendes niveau på fire uddannelsesrelaterede områder: 

 
Skoleengagement: Betegner i hvor høj grad den studerende opfatter skole- og uddannelsesorienterede aktiviteter som vigtige og spændende
Indre motivation: Betegner i hvor høj grad den studerende udfører skolearbejde og læringsaktiviteter ud fra nysgerrighed og interesse

Handlingsorienterede færdigheder: Betegner i hvor høj grad den studerende opfatter, at fokus i undervisningen er at fremme handlingsorienterede, non-kognitive færdigheder

Erhvervsrettede færdigheder: Betegner i hvor høj grad den studerende opfatter, at fokus i undervisningen er at fremme erhvervsrettede, kognitive færdigheder